Avustamme lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa, kuten huoltajuutta, tapaamisoikeutta, ja elatusapua koskevissa asioissa, joissa lapsen vanhempien välinen sopimuskin edellyttää sosiaaliviranomaisen tai tuomioistuimen vahvistuksen. Lisäksi meillä on vankka kokemus lastensuojeluasioissa ja asioimisesta lastensuojeluviranomaisten kanssa eri puolella Suomea.

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat pääasiassa hänen vanhempansa. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista, kuten lapsen sukunimestä, uskonnosta, terveydenhuollosta, päivähoidosta ja koulunkäynnistä sekä hänen passista.

Yhteishuolto voidaan toteuttaa myös ns. rajoitettuna yhteishuoltona, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tuomioistuin voi päättää huoltajien välisestä tehtävien jaosta, ja siten jakaa yksilöityjen tehtävien tasolla päätösvallan yksin toiselle vanhemmista.

Lisäksi lapsen huoltaja toimii myös lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita, ellei toisin säädetä.

Lapsen etu toteutuu parhaiten silloin, kun vanhemmat yhdessä järjestävät lapsensa huollon. Yhteishuolto tarkoittaa vanhempien välistä yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa lapsen asioissa. Mikäli lapsen vanhempien välinen ihmissuhde on riitainen, se on ollut usein perusteena määrätä lapsi toisen vanhemman yksinhuoltoon.

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata muualla asuvaa vanhempaansa. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on molempien vanhempien vastuulla. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei.

Elatusavun suuruutta laskettaessa lähtökohtina ovat lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Elatusavun määrää vaikuttavat myös useat muut seikat, joita on arvioitava yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti, sillä kaavamaiset ratkaisut tai ohjeet voivat helposti johtaa kohtuuttoman suureen elatusapuun.

Mikäli lapsen vanhemmat eivät saavuta sovintoa lapsensa huollosta, tapaamisoikeudesta tai elatusapua koskevassa asiassa, asia voidaan saattaa lapsen kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskeva asia voidaan käsitellä myös vanhempien avioeron yhteydessä.

Uhkaavatko lastensuojeluviranomaiset lapsesi huostaanotolla? Onko lapsesi jo huostaan otettu? Tiesitkö, että huostaanoton purku saattaa kestää jopa 6 kuukautta siitä riippumatta, että laillisia perusteita huostaanoton jatkamiselle ei enää olisi?

Huostaanotto on lastensuojelun äärimmäisin keino varmistaa lapsen kasvu ja kehitys, jos kodin olosuhteet tai lapsen käyttäytyminen uhkaa vaarantaa vakavasti hänen terveyttään tai kehitystään; huostaanotossa poiketaan merkittävästi lapsen perusoikeuksiin ja perheen itsemääräämisoikeuteen. Huostaanottoon tulee ryhtyä ainoastaan silloin, jos avohuollon tukitoimet ja muut mahdolliset toimet eivät ole mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia.

Tahdonvastainen huostaanotto on kyseessä silloin, kun 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa. Tällöin kunnan lastensuojelun johtava viranhaltija saattaa huostaanottoa koskevan hakemuksensa vireille toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle ja huostaanottohakemus on annettava tiedoksi lapsen vanhemmille ja muille asianosaisille.

Huostaanotto voidaan muutoksenhausta huolimatta panna heti täytäntöön mm. silloin, kun hallinto-oikeus on antanut väliaikaisen määräyksensä siitä. Kiireellisessä vaaratilanteessa lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti jo ennen hallinto-oikeuden päätöstä. Huostaanottopäätös raukeaa, ellei sen täytäntöönpanoon, kuten lapsen noutamiseen, ole ryhdytty 3 kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Huostaanotto on kuitenkin voimassa toistaiseksi, vaikka se on viimesijaisin keino lastensuojelussa. Päätös huostaanotosta raukeaa viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta. Huostaanotto on lopetettava, jos siihen ei enää ole perusteita.

Otathan yhteyttä reippaasti niin pääsemme avustamaan Sinua tehokkaasti lapsesi asiassa.