Etsitkö edunvalvojaa tai edunvalvojan sijaista?


Edunvalvojan sijaiselle voi olla tarve silloin, kun edunvalvoja on estyneenä hoitamaan tehtäväänsä esimerkiksi sairaudensa tai pitkäkestoisen ulkomaan matkansa johdosta, voi maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojalle sijaisen. Sijaista tarvitaan myös silloin, kun päämiehen etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan edunvalvojan edun kanssa tai jos edunvalvojan tehtävän toimittamisen asianmukaisuutta on tarpeen arvioida.

Meillä on vankka kokemus edunvalvojana ja edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Mikäli harkitset edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen tarvetta, otathan yhteyttä OTL Petri Pulkkaseen, joka avustaa asian arvioimisessa ja voi toimia edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena.

Kannattaisiko minun tehdä edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen varmistaa sen, että Sinun asioidenhoitosi onnistuu joustavasti myös siinä tilanteessa, että terveytesi heikkenee siten, ettet enää itse kykene huolehtimaan asioistasi.


Edunvalvontavaltakirjan etu on sen joustavuus. Edunvalvontavaltakirjan saa voimaan nopeasti verrattuna esimerkiksi edunvalvojan hakemiseen. Tämä taas luonnollisesti nopeuttaa ja helpottaa asioiden hoitamista. Edunvalvontavaltakirjalla voit varmistaa sen, että asioitasi hoitaa juuri se henkilö, jonka haluasit asioistasi huolehtivan.


Edunvalvontavaltakirjalla voit määrätä itse valitsemasi henkilön hoitamaan asioitasi silloin, kun et enää itse siihen kykene esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valitsemasi henkilön tulee antaa suostumuksensa tehtävään.


Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti, ja siitä tulee ilmetä ainakin valtuuttaja, valtuutettu ja asiakirjan tarkoitus sekä tehtävät, joihin valtuutettu on oikeutettu sekä määräys siitä, milloin valtakirja tulee voimaan. Valtuuttajan tulee allekirjoittaa asiakirjakirja kahden todistajan läsnä ollessa.


Edunvalvontavaltakirjassa voidaan valtuutettu oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös tämän henkilöä koskevissa asioissa, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoa koskevissa tilanteissa. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan lisäksi yksilöidä tehtäviä, joita valtuutettu saa valtuuttajan puolesta tehdä. Tällaisia voivat olla oikeus myydä valtuuttajan kiinteistö tai vaikkapa lahjojen antaminen läheisille.


Miten edunvalvontavaltakirja tulee voimaan?

Valtuutus tulee voimaan vasta sitten, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutuksen vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan.


Valvotaanko valtuutetun toimintaa jotenkin?

Kyllä, maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Kun valtuutus astuu voimaan maistraatin vahvistuksen jälkeen, maistraatti voi tarvittaessa pyytää valtuutetulta selvitystä asioitten hoitamisesta. Lisäksi aloittaessaan valtuuttajan asioiden hoitamisen, valtuutetun on annettava maistraatille luettelo sellaisista varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan. Lisäksi valtuutuksessa voidaan määrätä, että valtuutetun tulee antaa holhousviranomaiselle selvitys toimistaan.


Voinko tehdä edunvalvontavaltakirjan itse?

Oikeusministeriön ohjeen mukaan on suositeltavaa käyttää edunvalvontavaltakirjan tekemiseen asiantuntijaa. Tällä voit varmistua siitä, että edunvalvontavaltakirja täyttää kaikki sille laissa määritellyt vaatimukset. Jotta valtakirja olisi pätevä, sen laatimisessa on noudatettava lain vaatimia muotomääräyksiä.

Edunvalvontavaltakirja on aina yksilöllisesti laadittava asiakirja. Jokainen edunvalvontavaltakirja on oma kokonaisuutensa, jonka laatimiseen vaikuttavat aina esimerkiksi henkilön omat toiveet ja tarpeet, hänen omaisuutensa, perhesuhteensa ja terveydentilansa. Jotta edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa voidaan varmistua siitä, että asiakirja täyttää kaikki asiakkaan toiveet sekä tarpeet tulevaisuudessa, on asiantuntijan käyttäminen suositeltavaa.

Ota reippaasti yhteyttä, laaditaan Sinulle juuri sinun tarpeitasi vastaava edunvalvontavaltakirja!