Oikeudenkäyntiasiamiehiä ja -avustajia koskeva lupajärjestelmä tuli voimaan vuoden 2013 alusta. Sen mukaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa saa toimia vain luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Hallinto-oikeuksissa lupa tarvitaan myös, jos asiamies tai avustaja hoitaa lastensuojeluasiaa.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan oikeudenkäyntiasioissa samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin Suomen Asianajajaliiton asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimintaa oikeudenkäyntiasioissa valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Ks. laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110715

Muistathan tarkastaa, että oikeudellinen palveluntarjoajasi on merkitty oikeudenkäyntiavustajaluetteloon. Voit varmistaa asian alla olevasta linkistä. https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenka...